fbpx             

W Poradniach PEGAZ realizujemy następujące diagnozy: 

 • Diagnoza Neurologopedyczna (dzieci, młodzież, dorośli)
 • Diagnoza Rehabilitacyjna
 • Diagnoza Integracji Sensorycznej
 • Diagnoza Psychologiczno – Pedagogiczna Dziecka
 • Diagnoza Gotowości Szkolnej
 • Diagnoza Dysleksji
 • Diagnoza Dyskalkulii
 • Kompleksowa diagnoza (Dysleksja i Dyskalkulia)
 • Diagnoza Dysortografii
 • Diagnoza Dysgrafii
 • Kompleksowa diagnoza (Dysortografia i Dysgrafia)
 • Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży od 5 – 15 lat
 • Diagnoza inteligencji (dzieci od 2 r.ż, młodzież, dorośli) Skala Inteligencji Stanford-Binet
 • Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju małego dziecka  (od 2 miesiecy do 3 lat) DSR
 • Diagnoza intelektu dzieci w wieku przedszkolnym WISC – R
 • Wielowymiarowa ocena funkcjonowania dzieci  w wieku 3-5 lat IDS – P
 • Wielowymiarowa ocena funkcjonowania dzieci  w wieku 5-10 lat IDS
 • Pomiar poziomu inteligencji ogólnej – Test Matryc Raven’a dzieci od 6 r.ż, młodzieży oraz dorosłych
 • Diagnoza rozwoju umysłowego dzieci w wieku od 4-10 lat – Skala Columbia
 • Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella dla dzieci w wieku 4-9 lat
 • Niewerbalny Test Inteligencji – skala Leitera od 3 – 15 lat
 • Ocena Rozwoju Emocjonalnego Dzieci w wieku 3 – 6 lat
 • Diagnoza Spektrum Autyzmu ASRS dla dzieci w wieku 2 -5 lat
 • Diagnoza Spektrum Autyzmu ASRS dla dzieci w wieku 6 -18 lat
 • Badania Rozumienia Mowy oraz Zasobu Słownictwa Dzieci w wieku od 2-6 lat – OTSR
 • Ocena Rozwoju Psychoruchowego Dziecka w wieku od 1 miesiąca do 9 r.ż.  – KORP
 • Diagnoza Funkcjonalna – badanie profilu Psychoedukacyjnego Dziecka w wieku od 6 miesięcy do 7 lat – PEP-R
 • Profil Zdolności Grafomotorycznych Dzieci w wieku od 3 – 6 lat
 • Diagnoza zaburzeń językowych Dzieci w wieku od 4 – 8 lat – TRJ
 • Diagnoza Umiejętności Głośnego Czytania dla dzieci w wieku od 7 do 8 lat – DOM MARKA
 • Diagnoza Umiejętności Cichego Czytania dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat
 • Test AFA – Badanie sprawności językowej i komunikacyjnej dziecka z afazją
 • Profil Zainteresowań Zawodowych dla dzieci powyżej 13 r.ż
 • Badanie osobowości dla Dorosłych – TAT
 • Diagnoza uzależnień i współuzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)
 • Diagnoza rodzin i dzieci w kryzysie (rozpad rodziny, sprawy sądowe)
 • Diagnoza psychologiczna o posiadaniu przez kandydata na opiekuna zastępczego i już współpracującego opiekuna zastępczego, predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 • Diagnoza psychospołeczna rodzin z dziećmi, z problemem opiekuńczo wychowawczym ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy psychofizycznej dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej
 • Diagnoza psychofizyczna prowadzona przez pscyhologa dla dzieci na terenie placówki opiekuńczo-wychowawczej i w rodzinach zastępczych/rodzinnych domach dziecka na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinnej pieczy zastępczej

Ponadto Poradnie PEGAZ wydają opinie w sprawie:

 • możliwości podjęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat ( art. 36 ust. 2 pkt. 2 prawo Oświatowe),
 • potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym (art.36 ust.6 Prawo Oświatowe),
 • potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym – w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art.36 ust.4 Prawo Oświatowe),
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (art. 127 ust. 11 Prawo Oświatowe – odnosi się do kształcenia specjalnego).
 • dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§ 2pkt. 3, § 3 rozp. MEN z dnia 3.08.2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych)
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego (§ 6  w.w. rozp.)
 • zasadności nauki ucznia w klasie przysposabiającej do pracy (§ 16 ust. 2 rozp. z dnia 17.03.2017 w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli)
 • potrzeby objęcia ucznia pomocą w formie klasy terapeutycznej (§ 13 rozp. MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)
 • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (§20 ust. 14 rozp. MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

Opinie wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne PEGAZ
honorowane są przez wszystkie Szkoły Podstawowe w Polsce.

 

OPIS DIAGNOZ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH
DZIECI W WIEKU 0-3 LAT

NAZWA TESTU

WIEK DZIECKA

CO DIAGNOZUJE

DSR

0 – 3

Test służy do diagnozowania aktualnego poziomu rozwoju dziecka. Wczesne wykrywanie sygnałów zaburzeń i opóźnień w rozwoju;

Skala Leitera

3-15

Niewerbalny test inteligencji – Skala jest szczególnie przydatna do badania dzieci, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony lub niemożliwy, nie wymaga bowiem od nich ani używania, ani rozumienia mowy.

Skala rozwoju emocjonalnego

3-6

Psychologiczne, znormalizowane narzędzie umożliwiające ocenę rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 3;0-6;11. Składa się z trzech skal diagnostycznych: 1) Rozpoznawanie emocji, 2) Nazywanie emocji oraz 3) Emocje w sytuacjach społecznych. Narzędzie znormalizowane na ogólnopolskiej próbie dzieci.

Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS

2-5

Dzieci młodsze od 2 – 5 lat i dla dzieci starszych i młodzieży od 6 – 18 lat. ASRS obejmuje szeroki zakres zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Uwzględnia również kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV TR. Kwestionariusz ASRS pozwala dodatkowo diagnozować deficyty w zakresie uwagi, czego nie obejmują główne osie diagnostyczne klasyfikacji zaburzeń DSM. Deficyty te jak wynika z obserwacji klinicznej współwystępują z osiowymi objawami ASD.

OTSR

Obrazkowy test słownikowy rozumienie

2-6

Jest testem sprawdzającym rozumienie pojedynczych słów (rzeczowników, czasowników i przymiotników). Pozwala na ocenę zasobu słownictwa dziecka w odniesieniu do populacji dzieci polskojęzycznych o typowym rozwoju. Został opracowany w dwóch wersjach równoległych co pozwala na powtórzony pomiar w krótkich odstępach czasu.

KORP

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

0-9

Są wystandaryzowanym narzędziem diagnozy, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach danego przedziału wiekowego. Karty przeznaczone są dla logopedów, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Narzędzie składa się z materiałów merytorycznych oraz pomocy do diagnozy, co jest niewątpliwie ogromną  zaletą KORP. Dzięki temu nie musimy ich samodzielnie szukać, ani dobierać. Podstawowym elementem KORP są karty oceny rozwoju, opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych.

PEP-R

6 m-12 lat

Test do diagnozy autyzmu i oceny funkcjonowania dziecka

Profil Zdolności Grafomotorycznych

3-6

Test badający sprawność rąk w zakresie wykonywania takich czynności, jak: pisanie, rysowanie, wycinanie nożyczkami, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików

OPIS DIAGNOZ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH
DZIECI W WIEKU 4-7 LAT

NAZWA TESTU

WIEK DZIECKA

CO DIAGNOZUJE

IDS – P

3-5

Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P pozwalają na wielowymiarową ocenę funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat. Możliwości analizy i interpretacji, jakie daje IDS-P, pozwalają na wykorzystanie go m.in. w następujących sytuacjach: do oceny poziomu inteligencji, do określenia mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych), do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych


IDS

5-10

Skale Inteligencji i Rozwoju IDS to narzędzie umożliwiające
wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat. Możliwości analizy i interpretacji, jakie daje IDS, pozwalają na wykorzystanie go m.in. w następujących sytuacjach: do oceny poziomu inteligencji (wyniki w Skalach Inteligencji IDS: Płynnej, Skrystalizowanej oraz w Skali Pełnej są ujmowane pod postacią wechslerowskiego IQ), do określenia mocnych i słabych stron dziecka (na przykład w związku z planowaniem oddziaływań reedukacyjnych i wychowawczych), do określenia poziomu dojrzałości szkolnej dziecka, do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych

WISC-R

6 – 16

Skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Po przeprowadzeniu badania skalą WISC-R 6-16 uzyskuje informacje dotyczące funkcjonowania poznawczego osoby badanej. Test umożliwia diagnozę szczególnych uzdolnień oraz możliwości intelektualnych dziecka a także obszarów zaniedbanych w tym słabo rozwiniętych sfer funkcjonowania poznawczego. Dzięki badaniu można określić obszary, w których dziecko powinno być „ dostymulowane” w celu osiągnięcia przez nie pełniejszego rozwoju. Badanie dostarcza również informacji o pewnych cechach osobowości, poziomie lęku, sposobami przejawiania go, a także umiejętności interpretowania sytuacji społecznych. Test umożliwia również uzyskanie informacji na temat potencjalnych uszkodzeń mózgu. Informacje nt osobowości i zmian mózgowych uzyskuje się dopiero po przestudiowaniu profilu uzyskanych wyników, złożonych z wyników poszczególnych podskal (słownych i bezsłownych). W wyniku przeprowadzenia testu uzyskuje się także IQ – iloraz inteligencji.  Wynik IQ mówi, jak dana osoba wypada w porównaniu z jej rówieśnikami w określonych formach funkcjonowania intelektualnego.

Skala rozwoju emocjonalnego

3-6

Psychologiczne, znormalizowane narzędzie umożliwiające ocenę rozwoju emocjonalnego dzieci w wieku 3;0-6;11. Składa się z trzech skal diagnostycznych:
1) Rozpoznawanie emocji,

2) Nazywanie emocji oraz

3) Emocje w sytuacjach społecznych.

Narzędzie znormalizowane na ogólnopolskiej próbie dzieci.

Zestaw Kwestionariuszy do diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS

6 – 18 lat

Dzieci młodsze od 2 – 5 lat i dla dzieci starszych i młodzieży od 6 – 18 lat. ASRS obejmuje szeroki zakres zachowań powiązanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi. Uwzględnia również kryteria diagnostyczne ASD z DSM-IV TR. Kwestionariusz ASRS pozwala dodatkowo diagnozować deficyty w zakresie uwagi, czego nie obejmują główne osie diagnostyczne klasyfikacji zaburzeń DSM. Deficyty te jak wynika z obserwacji klinicznej współwystępują z osiowymi objawami ASD.

Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży

5 – 15

Narzędzie do „Diagnozy więzi rodzinnych dzieci i młodzieży” może być wykorzystane przez psychologów i pedagogów w instytucjach, których zadaniem jest zarówno diagnoza sytuacji rodzinnej, jak i wspieranie rodziny w sytuacjach kryzysowych (np. separacja i /lub rozwód rodziców, rekonstrukcja rodziny, umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, choroba w rodzinie). Narzędzie składa się z 15 zabaw opisanych w podręczniku, oraz przygotowanych do ich przeprowadzenia pomocy. Wykorzystanie wybranych z zestawu zabaw w diagnozie dziecka pozwala na ocenę spójności systemu rodzinnego, czyli siły i jakości więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodziny, hierarchii osób ważnych w życiu dziecka  oraz granic rodziny zewnętrznych i wewnętrznych (pomiędzy członkami rodziny). Na podstawie przebiegu zabaw wnioskować można o rodzajach problemów, których doświadcza dziecko oraz o ocenie zasobów członków rodziny do radzenia sobie w trudnych sytuacjach (w percepcji dziecka). W trakcie badania możliwe jest poznanie dziecięcej oceny kompetencji opiekuńczo-wychowawczych matki i ojca oraz stopnia zaspokojenia potrzeb dziecka przez każdego z rodziców.

Kwestionariusze Testu Matryc RAVEN’a (skala inteligencji)

3-9

Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Do oceny możliwości intelektualnych dzieci. Jest to test badający procesy poznawcze – w kontekście zdolności do edukacji – poprawnego, logicznego myślenia, niezależnie od doświadczenia jednostki. Badanie jest sprawdzianem, w jakim stopniu osoba badana potrafi wychwycić relację między elementami wzoru (matrycy) i wskazać brakujący element wzoru. Dzięki temu uzyskuje się informacje o wartości u danej osoby tzw. czynnika g, ogólnego czynnika inteligencji, który wchodzi w skład poszczególnych zdolności specjalnych. Wynik testu informuje o inteligencji w rozumieniu podanym wyżej. Wynik ten jest jedynie wynikiem ogólnym, który mówi ile procent osób w wieku osoby badanej wykazuje ma inteligencję wyższą lub niższą od niej. Nie można więc uzyskać informacji o poszczególnych formach funkcjonowania poznawczego, jak w wypadku testu Wechslera.

OTSR

Obrazkowy test słownikowy rozumienie

2-6

Jest testem sprawdzającym rozumienie pojedynczych słów (rzeczowników, czasowników i przymiotników). Pozwala na ocenę zasobu słownictwa dziecka w odniesieniu do populacji dzieci polskojęzycznych o typowym rozwoju. Został opracowany w dwóch wersjach równoległych co pozwala na powtórzony pomiar w krótkich odstępach czasu.

Bateria Metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci

5-6

Bateria przeznaczona jest do wstępnej psychologiczno-pedagogicznej diagnozy przesiewowej rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio i sześcioletnich, w tym oceny gotowości szkolnej. Narzędzie skłąda się z testów diagnozujących międzyinnymi funkcje wzrokowo- przestrzenne , funkcje słuchowo – językowe , orientację w przestrzeni, sprawnośc motoryki małej, sprawnośc motoryki dużej rozwój umiejętności samoobsługowych, zdolność do kontroli emocji, rozwój społeczny, rozwój poznawczy,

Test Rozwoju Językowego TJR

4-8

Wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie psychometryczne do oceny poziomu rozwoju językowego dzieci, do diagnozy zaburzeń językowych, w tym specyficznego zaburzenia językowego (SLI). W przypadku stwierdzenia rozwoju nietypowego, pozwala na sprawdzenie w jakim stopniu umiejętności językowe dziecka odbiegają od przeciętnych. Łącznie zawiera 6 podtestów sprawdzających rozumienie i użycie w mowie czynnej pojedynczych słów, konstrukcji składniowych, odmiany wyrazów, oraz rozumienie dłuższych tekstów, o oceny poziomu rozwoju językowego dziecka pod względem rozumienia i produkcji

Test szybkiego nazywania

dzieci młodsze

5-7

Test służy do oceny tempa seryjnego, ciągłego nazywania dobrze znanych bodźców.

Składa się z pięciu rodzajów zadań wymagających od dziecka jak najszybszego nazywania bodźców, którymi kolejno są: obrazki ilustrujące znane obiekty, kolory, cyfry, litery oraz przemieszane bodźce trojakiego rodzaju (kolory, cyfry i litery). Przed każdym z czterech pierwszych zadań dziecko przechodzi krótki trening w nazywaniu bodźców danej kategorii.

KORP

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

0-9

Są wystandaryzowanym narzędziem diagnozy, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach danego przedziału wiekowego. Karty przeznaczone są dla logopedów, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Narzędzie składa się z materiałów merytorycznych oraz pomocy do diagnozy, co jest niewątpliwie ogromną  zaletą KORP. Dzięki temu nie musimy ich samodzielnie szukać, ani dobierać. Podstawowym elementem KORP są karty oceny rozwoju, opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych.

Columbia

4-10

Diagnoza rozwoju umysłowego. Test szczególnie przydatny do badania dzieci głuchych oraz cierpiących na porażenie mózgowe

SRD

6 – 7

Skala ryzyka dysleksji dla dzieci wstępujących do szkoły

PEP-R

6 m-cy -12 lat

Test do diagnozy autyzmu i oceny funkcjonowania dziecka

Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych

7-12

Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci – badanie ryzyka dysgrafii, dysleksji, trudności w pisaniu i czytaniu.

Skala gotowości matematycznej i ryzyka dyskalkulii

5-6

Skala gotowości matematycznej i ryzyka dyskalkulii – badanie ryzyka dyskalkulii, gotowości matematycznej wstępujących dzieci do szkoły

Test czytania głośnego – DOM MARKA

6-7

Test jest przeznaczony do diagnozy umiejętności czytania głośnego uczniów kończących pierwszy rok nauki czytania. Test przeznaczony jest do badań indywidualnych. Umożliwia diagnozę poziomu umiejętności czytania rozumianej jako tempo, technika i poprawność czytania głośnego. Pozwala również na ocenę poziomu rozumienia czytanego tekstu.


Test do badań przesiewowych mowy

3-6

Test do badań przesiewowych pozwala dokonać wstępnej oceny rozwoju mowy dzieci

AFA – Skala jak badać mowę dziecka afatycznego

3-6

Test pozwala na zbadanie nabywanych czynności rozwojowych takich jak rozumienie, nazywanie oraz przetwarzanie

Karta badania logopedycznego „Sprawdź ja mówię”

0-6

Karta składa się z wywiadu i trzech części, których zebrane wyniki łącznie dają obraz możliwości i rozwoju dziecka.

OPIS DIAGNOZ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH
DZIECI W WIEKU 8-12 LAT

NAZWA TESTU

WIEK DZIECKA

CO DIAGNOZUJE


TROS-KA


9-13

Zestaw narzędzi diagnostycznych i materiałów postdiagnostycznych w obszarze emocjonalno-społecznym. Badanie obszaru emocjonalno-społecznego ,w tym uczniów zagrożonych niedostowaniem społecznym. Zestaw zawiera: skala T, skala R, skala O, skala S, skala KA(N)-nauczyciel, skala KA(R)-rodzic.

WISC-R

6 – 16

Skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Po przeprowadzeniu badania skalą WISC-R 6-16 uzyskuje informacje dotyczące funkcjonowania poznawczego osoby badanej. Test umożliwia diagnozę szczególnych uzdolnień oraz możliwości intelektualnych dziecka a także obszarów zaniedbanych w tym słabo rozwiniętych sfer funkcjonowania poznawczego. Dzięki badaniu można określić obszary, w których dziecko powinno być „ dostymulowane” w celu osiągnięcia przez nie pełniejszego rozwoju. Badanie dostarcza również informacji o pewnych cechach osobowości, poziomie lęku, sposobami przejawiania go, a także umiejętności interpretowania sytuacji społecznych. Test umożliwia również uzyskanie informacji na temat potencjalnych uszkodzeń mózgu. Informacje nt osobowości i zmian mózgowych uzyskuje się dopiero po przestudiowaniu profilu uzyskanych wyników, złożonych z wyników poszczególnych podskal (słownych i bezsłownych). W wyniku przeprowadzenia testu uzyskuje się także IQ – iloraz inteligencji.  Wynik IQ mówi, jak dana osoba wypada w porównaniu z jej rówieśnikami w określonych formach funkcjonowania intelektualnego.

Kwestionariusze Testu Matryc RAVEN’a (skala inteligencji)

3-9

Test służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Do oceny możliwości intelektualnych dzieci. Jest to test badający procesy poznawcze – w kontekście zdolności do edukacji – poprawnego, logicznego myślenia, niezależnie od doświadczenia jednostki. Badanie jest sprawdzianem, w jakim stopniu osoba badana potrafi wychwycić relację między elementami wzoru (matrycy) i wskazać brakujący element wzoru. Dzięki temu uzyskuje się informacje o wartości u danej osoby tzw. czynnika g, ogólnego czynnika inteligencji, który wchodzi w skład poszczególnych zdolności specjalnych. Wynik testu informuje o inteligencji w rozumieniu podanym wyżej. Wynik ten jest jedynie wynikiem ogólnym, który mówi ile procent osób w wieku osoby badanej wykazuje ma inteligencję wyższą lub niższą od niej. Nie można więc uzyskać informacji o poszczególnych formach funkcjonowania poznawczego, jak w wypadku testu Wechslera.

Test szybkiego nazywania
dzieci starsze

8-12

Test służy do oceny tempa seryjnego, ciągłego nazywania dobrze znanych bodźców.

Składa się z pięciu rodzajów zadań wymagających od dziecka jak najszybszego nazywania bodźców, którymi kolejno są: obrazki ilustrujące znane obiekty, kolory, cyfry, litery oraz przemieszane bodźce trojakiego rodzaju (kolory, cyfry i litery). Przed każdym z czterech pierwszych zadań dziecko przechodzi krótki trening w nazywaniu bodźców danej kategorii.

KORP

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

0-9

Są wystandaryzowanym narzędziem diagnozy, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie, czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach danego przedziału wiekowego. Karty przeznaczone są dla logopedów, pedagogów, psychologów oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Narzędzie składa się z materiałów merytorycznych oraz pomocy do diagnozy, co jest niewątpliwie ogromną  zaletą KORP. Dzięki temu nie musimy ich samodzielnie szukać, ani dobierać. Podstawowym elementem KORP są karty oceny rozwoju, opracowane dla poszczególnych przedziałów wiekowych.

Diagnoza więzi rodzinnych dzieci i młodzieży

5-15

Narzędzie do „Diagnozy więzi rodzinnych dzieci i młodzieży” może być wykorzystane przez psychologów i pedagogów w instytucjach, których zadaniem jest zarówno diagnoza sytuacji rodzinnej, jak i wspieranie rodziny w sytuacjach kryzysowych (np. separacja i /lub rozwód rodziców, rekonstrukcja rodziny, umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, choroba w rodzinie). Narzędzie składa się z 15 zabaw opisanych w podręczniku, oraz przygotowanych do ich przeprowadzenia pomocy. Wykorzystanie wybranych z zestawu zabaw w diagnozie dziecka pozwala na ocenę spójności systemu rodzinnego, czyli siły i jakości więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodziny, hierarchii osób ważnych w życiu dziecka  oraz granic rodziny zewnętrznych i wewnętrznych (pomiędzy członkami rodziny). Na podstawie przebiegu zabaw wnioskować można o rodzajach problemów, których doświadcza dziecko oraz o ocenie zasobów członków rodziny do radzenia sobie w trudnych sytuacjach (w percepcji dziecka). W trakcie badania możliwe jest poznanie dziecięcej oceny kompetencji opiekuńczo-wychowawczych matki i ojca oraz stopnia zaspokojenia potrzeb dziecka przez każdego z rodziców.

Columbia

4-10

Diagnoza rozwoju umysłowego. Test szczególnie przydatny do badania dzieci głuchych oraz cierpiących na porażenie mózgowe

PEP-R

6 m-12 lat

Test do diagnozy autyzmu i oceny funkcjonowania dziecka

Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella

8 – 19

Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym.

Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych

7-12

Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci – badanie ryzyka dysgrafii, dysleksji, trudności w pisaniu i czytaniu.

Testy cichego czytania

10 – 12

Test przeznaczony jest do badań indywidualnych uczniów klas IV, V i VI szkoły podstawowej, u których zauważono trudności w czytaniu bądź też uogólnione problemy z nauką i sprostaniem stawianym w szkole wymaganiom. Narzędzie to umożliwia ocenę poziomu rozumienia samodzielnie czytanego tekstu. 

Test uczenia się słuchowego

9-13

Ocena słuchowego uczenia się pozwala nie tylko na wsparcie diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych, lecz także wspiera planowanie oddziaływań terapeutycznych i dydaktycznych. 

OPIS DIAGNOZ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH
DZIECI W WIEKU 13-16 LAT

NAZWA TESTU

WIEK DZIECKA

CO DIAGNOZUJE

Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella

8 – 19

Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym.

Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych

Gimnazjum

13 – 16

Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjum – Badanie problemu z pisaniem, czytaniem, dysortografia, dysgrafia i dysleksja

Profil Zainteresowań Zawodowych

13+

Umożliwia ocenę zainteresowań zawodowych ucznia na dwóch poziomach szczegółowości. Pierwszy poziom oceny ogranicza się do wyróżnienia głównych grup zainteresowań ucznia spośród pięciu podstawowych: człowiek-człowiek; człowiek-technika; człowiek-przyroda; człowiek-dane i człowiek-obraz artystyczny. Drugi zaś poziom to pogłębiona ocena zainteresowań w obrębie danej grupy.

OPIS DIAGNOZ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH
DZIECI W WIEKU 17 LAT I STARSZE

NAZWA TESTU

WIEK DZIECKA

CO DIAGNOZUJE

TAT
dla dorosłych

Dorośli

Test Apercepcji Tematycznej. Analiza wypowiedzi pacjenta ma na celu zdiagnozowanie poszczególnych potrzeb i ich natężenia u danej osoby. Najistotniejsze jest jednak znalezienie związków między nimi: w wyniku syntezy danych buduje się obraz osobowości badanego, przedstawiany jako zorganizowane zespoły potrzeb, które powodują i wyjaśniają zachowanie człowieka. Psycholog próbuje zdiagnozować najsilniejsze potrzeby, organizujące wiele zachowań, a także potrzeby o bardzo niskim natężeniu.
Murray mówi o swoim teście, że służy on do diagnozy i interpretacji napędów, sił psychicznych, wśród których wymienia emocje, kompleksy, konflikty, pragnienia. Ważną rolę w regulowaniu zachowania pełnią nieświadome tendencje. Zadaniem interpretującego test jest wydobyć określone informacje ze swobodnych wypowiedzi pacjenta.
Autor podkreśla, że duży wpływ na wyniki testu ma sytuacja życiowa, w jakiej w danej chwili znajduje się badany, stąd też TAT służy w zasadzie do diagnozy tego, jak przejawia się osobowość pacjenta w danej sytuacji życiowej.

Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella

8 – 19

Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH